[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 
  
โครงสร้างองค์กร/ข้อมูลองค์กร  
 

โครงสร้างองค์กร - เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว


โครงสร้างผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว


โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวสถานทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

สัญลักษณ์เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว


ตราประจำเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : รูปช้าง
                   หมายถึง  ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนตำบลเกาะคา อีกทั้งเพื่อให้ลูกหลานได้ทราบถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในอดีต สมัยที่ว่าการอำเภอ สบยาว นครลำปาง มณฑลพายัพ รัตนโกสินทร ศก ๑๓๒๔๕๙ ตราสัญลักษณ์อำเภอสบยาวในสมัยนั้น เป็นรูปช้าง ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอสบยาว นครลำปาง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดังนั้น เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว จึงใช้ตราสัญลักษณ์เป็นรูปช้าง

คำขวัญของเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว  

"เน้นภูมิปัญญา    แก้ไขปัญหายาเสพติด  ดูแลสุขภาพชีวิต  ให้พ้นวิกฤตของราษฎร"


 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
"เมืองน่าอยู่  คู่คุณธรรม"  สะอาดและร่มรื่น ต้องสะดวกไปมา ต้องสว่างด้วยไฟฟ้า  น้ำประปาต้องทั่วถึง  พึงพัฒนาคนจน ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สภาพโดยทั่วไปของชุมชนเทศบาล

                    1. ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง 
                    เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตั้งอยู่เลขที่ 292 บ้านศิลา หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1034 สายเกาะคา – ห้างฉัตร ประมาณ 5 กิโลเมตร แต่เดิมเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว มีชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสบยาว โดยได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสบยาวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และ     ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลสบยาวเป็นเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตั้งแต่วันที่                  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา
                   เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว มีเนื้อที่ประมาณ 16,031.25 ไร่ หรือ 25.65 ตารางกิโลเมตร และมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
                   หมู่ที่ 1 บ้านน้ำล้อม         มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.00 ไร่ หรือ 2.44 ตารางกิโลเมตร                       
                   หมู่ที่ 2 บ้านหัวแต           มีเนื้อที่ประมาณ 931.25 ไร่ หรือ 1.49 ตารางกิโลเมตร
                   หมู่ที่ 3 บ้านม่วงน้อย        มีเนื้อที่ประมาณ 937.50 ไร่ หรือ 1.50 ตารางกิโลเมตร
                   หมู่ที่ 4 บ้านหนองหล่าย    มีเนื้อที่ประมาณ 5,337.50 ไร่ หรือ 8.54 ตารางกิโลเมตร
                   หมู่ที่ 6 บ้านศิลา             มีเนื้อที่ประมาณ 1,293.75 ไร่ หรือ 2.07 ตารางกิโลเมตร
                   หมู่ที่ 7 บ้านแม่ฮาม         มีเนื้อที่ประมาณ 5,000.00 ไร่ หรือ 8.00 ตารางกิโลเมตร
                   หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเจริญ        มีเนื้อที่ประมาณ 1,006.25 ไร่ หรือ 1.61 ตารางกิโลเมตร
                   โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
                    ทิศเหนือ         ติดกับ     ตำบลลำปางหลวง      ทิศตะวันออก    ติดกับ     ตำบลท่าผา
                    ทิศใต้             ติดกับ     ตำบลนาแก้ว             ทิศตะวันตก      ติดกับ     ตำบลไหล่หิน
                   2. ลักษณะทางกายภาพ
                   พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ทางทิศเหนือของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำยาว    ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกมาบรรจบกับแม่น้ำวัง โดยชุมชนเดิมตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งน้ำแม่ยาว และบางส่วนอยู่บริเวณสองฟากของทางหลวงชนบท ลป.4007 เกาะคา – นาโป่งหาญ
                   3. การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
                   การตั้งถิ่นฐานของประชากรจะมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทมากกว่าชุมชนเมือง อันเนื่องมาจากลักษณะของภูมิประเทศ ตำแหน่งที่ตั้ง และการคมนาคมขนส่ง โดยมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขึ้นในบริเวณ 2 ฟาก ของถนนสายหลัก คือ ทางหลวงชนบท หมายเลข ลป.4007 เกาะคา – นาโป่งหาญ ถนนสายเกาะคา – บ้านศิลา และถนนสายย่อยอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งสามารถจำแนกการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตเทศบาลได้ดังต่อไปนี้
                   - การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย จะกระจายตัวอยู่ตามกลุ่มหมู่บ้าน ริมถนนสายหลักและสายย่อยที่ต่อเนื่องกับถนนสายหลักในชุมชน บ้านเรือนพื้นถิ่นเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง และที่อยู่อาศัยที่สร้าง ขึ้นใหม่จะมีลักษณะเป็นรูปทรงสมัยใหม่ เป็นบ้านตึก หรือดัดแปลงต่อเติมจากบ้านไม้เดิมเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้
                   - การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทร้านขายของชำ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย ร้านเสื้อผ้า โดยจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย และบริเวณริมทางหลวงชนบท หมายเลข ลป.4007 รวมถึงถนนสายเกาะคา – บ้านศิลา ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงระหว่างชุมชน
                   - การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมบริการประเภท           ซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โรงสีข้าว โรงงานเซรามิค และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ได้แก่ การผลิต   ข้าวแต๋น การบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โรงงานผลิตไข่เค็ม โดยจะตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน   ที่อยู่อาศัย
                   - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ แต่มีศูนย์เด็กเล็กในตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว โดยประชากรในวัยเรียนส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาในตัวอำเภอเกาะคาและอำเภอเมืองลำปาง
                   - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีวัดในพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง ซึ่งเป็นวัดประจำในแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ วัดบ้านน้ำล้อม วัดม่อนศรีบุญโยง (บ้านหัวแต) วัดบ้านม่วงน้อย วัดบ้านหนองหล่าย วัดบ้านศิลาวัดบ้านแม่ฮาม และวัดสันทุ่งแฮ่ม (บ้านทุ่งเจริญ)
                    - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตพื้นที่เทศบาล ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านน้ำล้อม และตู้ยามตำรวจเกาะคา – ท่าผา
                   - การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ ในเขตเทศบาลฯ ได้อาศัยพื้นที่เอนกประสงค์ในบริเวณชุมชนในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของพื้นที่โล่งที่มี ขนาดไม่ใหญ่นักสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
107
                   - การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่ของผังทางด้านเหนือเป็น     พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและมีแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้ำชลประทานหลายสายเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
โดยพืชที่ปลูกในบริเวณที่ลุ่ม ได้แก่ ข้าวและพืชล้มลุกตามฤดูกาล เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง เป็นต้น และบริเวณ    ที่ดอนส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น
                   4. สภาพทางสังคมและประชากร
                   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็นแบบเครือญาติ โดยมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมา
                                ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว มีทั้งหมด จำนวน 3,512 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน      1,691 คน และเป็นหญิง จำนวน 1,821 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 136.92 คน   ต่อตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 1,252 ครัวเรือน
ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
 

 
ที่
 
หมู่บ้าน
จำนวนราษฎร จำนวน
ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านน้ำล้อม ม.1 477 546 1,023 369
2 บ้านหัวแต   ม.2 230 259 489 194
3 บ้านม่วงน้อย  ม.3 202 178 380 115
4 บ้านหนองหล่าย ม.4 415 403 818 268
5 บ้านศิลา  ม.6 202 246 448 150
6 บ้านแม่ฮาม  ม.7 72 67 139 85
7 บ้านทุ่งเจริญ  ม.8 93 122 215 71
    *** ข้อมูลห้องทะเบียน อำเภอเกาะคา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
                    5. สภาพทางเศรษฐกิจ
                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวและพืชล้มลุกตามฤดูกาล เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง และมันสำปะหลัง เป็นต้น และการประกอบอาชีพประเภทการค้าและการบริการ ได้แก่ ร้านขายของชำ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า และร้านเสื้อผ้า เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมในชุมชนเป็นอุตสาหกรรมประเภท ซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โรงสีข้าว โรงงานเซรามิค และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ได้แก่ การผลิตข้าวแต๋น การบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์ และโรงงานผลิตไข่เค็ม เป็นต้น
                   6. โครงสร้างพื้นฐาน
                             6.1 การคมนาคม
                             1) สภาพถนนปัจจุบัน สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก โดยมีเส้นทางสายสำคัญ คือ ถนนทางหลวงชนบท ลป.4007 เกาะคา – นาโป่งหาญ และถนนสายเกาะคา – บ้านศิลา
 
                             2) สภาพพื้นผิวถนน พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักบางบริเวณมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และส่วนใหญ่ไม่มีทางเท้า ถนนในชุมชน มีขนาดคับแคบ ทำให้สัญจรไปมาไม่สะดวก และสภาพผิวถนนบางบริเวณชำรุดทรุดโทรม สมควรได้รับการพัฒนาต่อไป
                             3) ระบบโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสายในปัจจุบัน    มีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับถนนสายหลักเป็นอย่างดี
                             6.2 การสาธารณูปโภค
                             1) การประปา ประชากรส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา และจากบ่อน้ำตื้น โดยมีหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำล้อม บ้านหัวแต บ้านม่วงน้อย บ้านหนองหล่าย บ้านศิลา และบ้านทุ่งเจริญ
                             2) การไฟฟ้า อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้รับกำลังไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟอำเภอเกาะคา มีปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้าประมาณ 5.5 MW ต่อชั่วโมง ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
                             3) การสื่อสาร ในเขตเทศบาลฯ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 5 แห่ง
                             6.3 การสาธารณูปการ
                             1) การศึกษา ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ แต่มีศูนย์เด็กเล็ก ในตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
                             2) การสาธารณสุข มีสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตตำบลเกาะคาและตำบลใกล้เคียง
                             3) การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จำนวน      7 แห่ง กระจายอยู่ตามแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ วัดบ้านน้ำล้อม วัดม่อนศรีบุญโยง (บ้านหัวแต) วัดบ้านม่วงน้อย  วัดบ้านหนองหล่าย วัดบ้านศิลา วัดบ้านแม่ฮาม และวัดสันทุ่งแฮ่ม (บ้านทุ่งเจริญ)
                             4) การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย มีสถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว โดยมีจำนวนอุปกรณ์การดับเพลิง ดังนี้
                                      - รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
                                      - เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 6 เครื่อง
                             5) ตลาดสด ในเขตเทศบาลฯ มีตลาดสด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 6    บ้านศิลา นอกจากนี้ประชาชนยังใช้บริการจากร้านขายของชำและตลาดสดในพื้นที่ข้างเคียง
                             6) โรงฆ่าสัตว์ ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่ในพื้นที่
                             7) การกำจัดขยะ เทศบาลฯ ได้นำขยะไปกำจัดที่บ่อกำจัดขยะศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการขยะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยเป็นที่ทิ้งขยะรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลวังพร้าว และเทศบาลตำบลน้ำโจ้
                             8) สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ และสวนสุขภาพ ในเขตเทศบาลฯ ได้อาศัยพื้นที่เอนกประสงค์ในบริเวณชุมชนในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของพื้นที่โล่งที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก รวมถึงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
109
                   Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5