[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner
e-Learning


 
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������
Click ดูประวัติ
นางภัทราทิพย์ บุญภาคุณพร
ปลัดเทศบาล
บริหารงานเทศบาล
Click ดูประวัติ
นางรัตนาภรณ์ อินนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
บริหารงานสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายรุ่งทวี ศรีวิชัย
นิติกร
งานนิติการและกฏหมาย
Click ดูประวัติ
นางวรางคณา เมียร์ส
นักทรัพยากรบุคคล
งานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑารัตน์ ยะตะนัง
นักวิชาการศึกษา
งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวผกามาส จันทะเหลา
นักวิชาการสาธารณสุข
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Click ดูประวัติ
ส.อ.อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นายเอกชูพงษ์ แก้วคำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นักพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชนและผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
Click ดูประวัติ
นางกรรณิการ์ เขาโคกกรวด
เจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางภาณุมาส เกษณา
ครูผู้ดูแลเด็ก
งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
Click ดูประวัติ
นางสุรีย์ สิทธิวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
Click ดูประวัติ
นางรัดชนก ทาชุ่ม
นักบริหารงานการคลัง
บริหารงานคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวธิดา อุประนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นายปณชัย ปราศรัย
เจ้าพนักงานพัสดุ
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชนี ภักตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานจัดเก็บรายได้ (งานคลัง)
Click ดูประวัติ
นายคงเดช บุญแปง
นักบริหารงานช่าง
บริหารงานกองช่าง
Click ดูประวัติ
นายวัชระ ขันทอง
นายช่างโยธา
งานช่างสำรวจ เขียนแบบ ก่อสร้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
7 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร. : 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com ; admin@kokhamaeyao.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5