[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : http://www.kokhamaeyao.com :: ยินดีต้อนรับ :]
เมนูหลัก

 
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายสุภชัย วงศ์พิชัย
ปลัดเทศบาล
บริหารงานเทศบาล
Click ดูประวัติ
นางอารีรัตน์ มณีทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
บริหารงานสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายรุ่งทวี ศรีวิชัย
นิติกร
งานนิติการและกฏหมาย
Click ดูประวัติ
นางวรางคณา เมียร์ส
นักทรัพยากรบุคคล
งานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑารัตน์ ยะตะนัง
นักวิชาการศึกษา
งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวผกามาส จันทะเหลา
นักวิชาการสาธารณสุข
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Click ดูประวัติ
นางสุดารัตน์ กรรเชียง
นักพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชนและผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
Click ดูประวัติ
นายเอกชูพงษ์ แก้วคำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
ส.อ.อนุเชนทร์ เรืองฤทธิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นางภาณุมาส เกษณา
ครูผู้ดูแลเด็ก
งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
Click ดูประวัติ
นางสุรีย์ สิทธิวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
งานดูแลศูนย์เด็กเล็กเทศบาลฯ
Click ดูประวัติ
นางมนธิลา แก้วมารัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
งานจัดการทั่วไป/ธุรการสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายอรรถชัย เตชะสาย
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางเจนจิรา พุทธสาร
ผู้ดูแลเด็ก
งานดูแลเด็กเล็ก
Click ดูประวัติ
นพดล ด้วงคำ
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
Click ดูประวัติ
นายศิริวัฒน์ วงศ์เขียว
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหารเทศบาล
2 : ข้าราชการ
3 : ลูกจ้างประจำ
4 : พนักงานจ้างตามภารกิจ
5 : พนักงานจ้างเหมา
6 : สภาเทศบาลตำบล
7 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
292 หมู่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์. : 054-284126 โทรสาร.: 054-282177 E-mail: 5520301@dla.go.th ; kmylp2017@gmail.com
Royal V2 : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5