ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุฑารัตน์ ยะตะนัง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1