ชื่อ - นามสกุล :นางสาวผกามาส จันทะเหลา
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1