ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธิดา อุประนันท์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :งานการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : 1