ชื่อ - นามสกุล :นายเอกชูพงษ์ แก้วคำปา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานนโยบายและแผน
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1