ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุวิมล รุมารถ
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการศูนย์เด็กเล็กฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่ในกลุ่ม : 2