ชื่อ - นามสกุล :นางภรภัทร โพธิ์ไหม
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :งานจัดเก็บรายได้ (งานคลัง)
ที่อยู่ :
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่ในกลุ่ม : 3