ชื่อ - นามสกุล :นายรุ่งทวี ศรีวิชัย
ตำแหน่ง :นิติกร
หน้าที่หลัก :งานนิติการและกฏหมาย
ที่อยู่ :เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
Telephone :054284126
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : 1