หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
โดย : admin
อ่าน : 336
พุธ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

หนังสือด่วนที่สุดจังหวัดลำปางเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 6 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่         จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ) พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 45 จังหวัด และ    พื้นที่ควบคุม จำนวน 26 จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับจังหวัดลำปางอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9            แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29           เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขต  ท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้
1. ให้บรรดาข้อห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค คำสั่งปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ตามคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1570/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 และคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1856/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป และห้ามทำกิจกรรมใดที่มีคน         มารวมกันเกิน 50 คน
2. สำหรับมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ และระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1856/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ข้อ 3 ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้แทน ดังนี้
1) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา แต่ร้านค้าสามารถจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 นาฬิกา    ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น (Take Away)
2) การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน 
3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ที่งดการให้บริการตลอดเวลา
4) ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่ หรือสถานประกอบการนั้นๆ แต่ต้องไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา สำหรับร้านหรือสถานที่ ซึ่งตามปกติ       เปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 04.00 นาฬิกา
5) สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม เว้นแต่กีฬาแข่งขันที่มีการปะทะกันให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติ
3. ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 
อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2564